Výbor Českého esperantského svazu (3. - 5. 10. 2008)

Předsedkyně:

Jana Melichárková

Polní 938, 696 02 Ratíškovice
e-mail: melicharkova8@seznam.cz

reprezentace ČES, koordinace, vnitřní styky, metodika

Místopředseda:

Petr Chrdle

Anglická 878, 252 29 Dobřichovice
tel.257 712 126
e-mail: chrdle@kava-pech.cz

mezinárodní vztahy, odborné využití esperanta, internet. informace ČES, ediční činnost

Místopředseda:

Jiří Tomeček

Dr. Bureše 3, 370 05 české Budějovice,
tel.602 611 584
e-mail: Tomecek@esperanto.cz

muzeum, konference esperanto.cz

Tajemník:

Pavel Polnický

Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady,
tel., zázn. 325 615 651
e-mail: cea.polnicky@quick.cz

zápisy, internetové bankovnictví, pošta

Pokladník

Libuše Hýblová

Bohutín136, 789 62 Olšany
tel. 774 928 974 e-mail: libusehyblova@seznam.cz

členská základna, účetnictví

Členka výboru:

Pavla Dvořáková

Gregorova 2563, 397 01 Písek tel. 774 942 424 e-mail: pavladvorakova@tiscali.cz

kluby a kroužky, kulturní činnost

Člen výboru a redaktor Starta

Miroslav Malovec

Bosonožská 15/10, 625 00 Brno
tel.547 240 690
e-mail starto@clavis.cz
domácí WWW stránka: http://www.clavis.cz/starto/

sekce a komise, časopis Starto

Kontrolní skupina ČES

Předsedkyně:

Libuše Dvořáková

Zahradní 2/B, 568 02 Svitavy
tel.: 461 532 257
email: dvor.libuse@seznam.cz

člen:

Vratislav Hirš

Ruprechtov 117, 683 04 Drnovice tel. 517 385 367
e-mail: hirs@gm.vyskov.cz

Členka:

Ludmila Srbová

Prodloužená 264, 530 00 Pardubice, e-mail: Ludmila.Srbova@seznam.cz

Vedoucí delegát UEA pro Česko

Lucie Karešová

Havlíčkovo náměstí 1, 130 00 Praha 3
tel. 603 444 828
email: lucie.karesova@seznam.cz

Knižní služba ČES

Anna a Jiří Vyšinkovi

Kollárova 131, 696 42 Vracov, tel. 518 628 155, e-mail: anjivy@seznam.cz